ใครว่าเรียนต่อ ต้องใช้เงินเยอะ มาที่เรา แนะนำ ทุนเรียนต่อ ออสเตรเลีย แบบใครก็สมัครได้

ทุนเรียนต่อ ออสเตรเลีย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และเป็นประโยชน์ต่อประวัติส่วนตัว ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะมาเรียนต่อในออสเตรเลียนั้นมีทั้งทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและจากองค์กรอื่นๆ

อยากเรียนต่อโดยใช้ทุนเรียนต้องทำอย่างไร?  เรามีข้อมูลทุนเรียนต่อ ออสเตรเลียมาฝากน้องๆ ที่สนใจ รัฐบาลออสเตรเลียมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ แต่มีจำนวนไม่มากนักและโดยมากจะให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งทุนการศึกษานี้มีทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นทุนจากโครงการช่วยเหลือต่างประเทศที่ดูแลโดย Australian International Development Assistance Bureau (AIDAB) อีกแหล่งทุนหนึ่งคือทุนจาก Department of Education, Science and Training (DEST) เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ทุนนี้มีทั้งทุนเต็มจำนวนที่รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง และกินอยู่ หรือทุนสำหรับค่าเล่าเรียนอย่างเดียว

Endeavour Awards (เอนดีเวอร์ อวอร์ด)

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียที่มุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับทุนได้มีโอกาสมาศึกษาต่อ ทำการวิจัย และพัฒนาวิชาชีพที่ออสเตรเลียเพื่อจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศตนเอง เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่าในหลากหลายระดับการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา Vocational Education and Training สำหรับระดับ diploma, advanced diploma หรือ associate diploma และระดับ Executive เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ทุน Australian Leadership Awards (ALA)

ในแต่ละปีรัฐบาลจะมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 200 คนทั่วโลก มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำที่สามารถกลับไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตามนโยบายการปฏิรูปและการพัฒนาในประเทศของผู้รับทุน เป็นทุนสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา หรือการวิจัย หรือเป็นทุนสำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการในประเทศออสเตรเลีย

ทุน Australian Development Scholarships (ADS)

เป็นทุนการศึกษาระยะยาว โดย AusAID สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา มุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำเพื่อสามารถกลับไปช่วยพัฒนาประเทศได้ ทุน Development Awards สำหรับประเทศไทยนั้น ทางออสเตรเลียจะเน้นทางด้านทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ด้วยต้องการสร้างความเท่าเทียมในสังคม จึงต้องการให้ผู้หญิง ผู้พิการ และผู้ที่อาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ในเขตชายแดนภาคใต้ เช่น นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ได้มาสมัครขอทุนด้วย ทุนจะรวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น $5,000 เงินช่วยเหลือค่ากินอยู่จ่ายให้ทุกสองสัปดาห์เป็นเงิน $28,000 ต่อปี ค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมหากจำเป็น เป็นต้น

ทุน Australian Leadership Awards Fellowships (ALA Fellowships)

ทุนที่ให้เพราะต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อสามารถแก้ปัญหาในประเทศท้องถิ่นของผู้รับทุน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆที่มีสิทธิ์ได้รับทุน ทุนนี้จะเป็นทุนสำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อมาศึกษาดูงาน ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทักษะวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆของออสเตรเลีย เหมาะแก่ผู้ที่อยู่ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสในการส่งเสริมความก้าวหน้าในภูมิภาค เงินทุนสูงสุด $35,000 ซึ่งรวมค่าเดินทางไปกลับ ค่าเดินทางในประเทศ ค่าฝึกอบรม ค่าที่พักและกินอยู่ ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง ออสเตรเลีย (AusAID)

AusAID เป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระหว่างประเทศโดยประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับทุนรัฐบาลหลายประเภท คือ ทุน Australian Leadership Awards (ALA), ทุน Australian Development Scholarships (ADS), และทุน Australian Leadership Awards Fellowships (ALA Fellowships)

ทุนเรียนต่อ ออสเตรเลียนอกจากทุนรัฐบาลแล้ว สถาบันการศึกษาต่างๆก็มีทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีให้เลือกแทบทุกระดับเช่น ทุนสำหรับระดับมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน ทุนสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ทุนสำหรับการเรียน Vocational Education and Training (Certificate) และทุนสำหรับการเรียนแบบไม่ได้รับวุฒิการศึกษา